List/Grid

Tag Archives: 45/2008/TT-BTC

Thông tư số 07/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh