List/Grid

Tag Archives: 45/2008/QĐ-BYT

Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ Y Tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế