List/Grid

Tag Archives: 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010

Thông tư liên tịch số 44/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 29/03/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 102/2007/ttlt-btc-blđtbxh ngày 20/8/2007 của Bộ tài chính – Bộ lao động – thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.