List/Grid

Tag Archives: 44/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư 44/2009/TT- BNNPTNT ngày  21/07/2009

Thông tư 44/2009/TT- BNNPTNT ngày 21/07/2009

Thông tư 44/2009/TT- BNNPTNT ngày  21/07/2009 hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.