List/Grid

Tag Archives: 43/2009/QĐ-TTg

Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn cơ chế hỗ trợ vốn ngân hàng Trung ương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.