List/Grid

Tag Archives: 42/2011/TT-BTC

Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011

Thông tư số 42/2011/TT-BTC ngày 25/3/2011 của Bộ Tài chính ban hành quy định Chế độ quản lý tài chính quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế.