List/Grid

Tag Archives: 42/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/07/2008

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08/07/2008

Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 07 năm 2008 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Bưu điện.