List/Grid

Tag Archives: 40/2009/TT-BTTTT

Thông tư số 40/2009/TT-BTTTT ngày 24/12/2009

Thông tư số 40/2009/TT-BTTTT ngày 24/12/2009

Thông tư số 40/2009/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27 tháng 5 năm 2009 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.