List/Grid

Tag Archives: 40/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBNDTỉnh Quảng Trị ban hành về việc Giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2009