List/Grid

Tag Archives: 4-7-1981

Luật Sửa Đổi Bổ Luật Tổ Chức Kiểm Sát Nhân Dân 22/12/1988

Luật Sửa Đổi Bổ Luật Tổ Chức Kiểm Sát Nhân Dân 22/12/1988

Luật Sửa Đổi Bổ Luật Tổ Chức Kiểm Sát Nhân Dân 22/12/1988 Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 4-7-1981 và đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 1988.