List/Grid

Tag Archives: 39/2007/QĐ-TTg

Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/05/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT ngày 14/05/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 14/05/2010 quy định về hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30/03/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Thông tư 06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010

Thông tư 06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước

Thông tư 01/2010/TT-BTTTT ngày 07/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BTTTT ngày 07/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-BTTTT ngày 07/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế.