List/Grid

Tag Archives: 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN ngày 24/02/2009

Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN ngày 24/02/2009

Thông tư liên tịch 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN ngày 24/02/2009 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư liên tịch số 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/05/2005 hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2010”.