List/Grid

Tag Archives: 39/2000/NĐ-CP

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 39/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 24 tháng 8 năm 2000 về Cơ sở lưu trú du lịch