List/Grid

Tag Archives: 38/2009/TT- BNNPTNT

Thông tư số 06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Thông tư số 06/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009 và Thông tư số 38/2009/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2009.

Thông tư 38/2009/TT- BNNPTNT ngày  26/06/2009

Thông tư 38/2009/TT- BNNPTNT ngày 26/06/2009

Thông tư 38/2009/TT- BNNPTNT ngày 26/06/2009 hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.