List/Grid

Tag Archives: 38/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009

Thông tư số 38/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.