List/Grid

Tag Archives: 38/1997/NĐ-CP

Nghị định số 38/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 38/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 38/1997/NĐ-CP ngày 28/04/1997 của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước