List/Grid

Tag Archives: 379/QĐ-NHNN

Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009

Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009

Quyết định số 379/QĐ-NHNN ngày 24/02/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành về điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng.