List/Grid

Tag Archives: 375/QĐ-UBND

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23/12/2005

Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 23/12/2005

Quyết định số 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 363/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năn 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận