List/Grid

Tag Archives: 3758/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 3758/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

Quyết định số 3758/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

Quyết định số 3758/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định về một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.