List/Grid

Tag Archives: 37/2000/NĐ-CP

Nghị định số 37/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 37/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 37/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc Đổi tên xã, thị trấn, thành lập xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành hai huyện Đak Đoa và Mang Yang