List/Grid

Tag Archives: 365/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận