List/Grid

Tag Archives: 364/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Quyết định số 364/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và khu phố