List/Grid

Tag Archives: 36/2011/NĐ-CP

Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 của Chính phủ

Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 của Chính phủ

Nghị định số 36/2011/NĐ-CP ngày 23/5/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/04/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban Nhân dân các cấp.