List/Grid

Tag Archives: 35/2006/NĐ-CP

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.