List/Grid

Tag Archives: 35/2000/NĐ-CP

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 35/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 18 tháng 8 năm 2000 về việc thành lập Xà, Phường thuộc huyện Mường Lay và thị xà Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu