List/Grid

Tag Archives: 34/2009/TT- BXD

Thông tư 34/2009/TT- BXD ngày 30/09/2009

Thông tư 34/2009/TT- BXD ngày 30/09/2009

Thông tư 34/2009/TT- BXD ngày 30/09/2009 quy định chi tiết một số nội dung của nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị.