List/Grid

Tag Archives: 34/2008/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/07/2008

Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10/07/2008

Quyết định số  34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 08 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  về việc Ban hành Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.