List/Grid

Tag Archives: 34/2000/NĐ-CP

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 18 tháng 8 năm 2000 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nam