List/Grid

Tag Archives: 33/2010/NĐ-CP

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010

Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.