List/Grid

Tag Archives: 33/2009/TT-BTTTT

Thông tư 33/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 33/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất.