List/Grid

Tag Archives: 32/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày  08/06/2009

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/06/2009

Thông tư 32/2009/TT- BNNPTNT ngày 08/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 09/2009/TT-BNN ngày 03 tháng 3 năm 2009 của bộ nông nghiệp và phát triền nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng,cấm sử dụng ở Việt Nam.