List/Grid

Tag Archives: 32/2007/NĐ-CP

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007

Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 02/03/2007 do Chính phủ ban hành quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp.