List/Grid

Tag Archives: 3/2008/TTLT-BTNMT-BNV

Thông tư liên tịch số 3/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/07/2008

Thông tư liên tịch số 3/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/07/2008

Thông tư liên tịch số 3/2008/TTLT-BTNMT-BNV do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp ban hành  ngày 15/07/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp