List/Grid

Tag Archives: 30/2009/TT-BTTTT

Thông tư 30/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009

Thông tư 30/2009/TT- BTTTT ngày 19/11/2009

Thông tư 30/2009/TT- BTTTT ngày  19/11/2009 về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt.