List/Grid

Tag Archives: 29/2011/TTLT-BCT-BTC

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC  ngày 04/08/2011

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/08/2011

Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BCT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức phối hợp kiểm tra giữa cơ quan quản lý thị trường và cơ quan quản lý giá.