List/Grid

Tag Archives: 29/2009/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/09/2009

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/09/2009

Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH ngày 04/09/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với ngưới hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.