List/Grid

Tag Archives: 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/03/2010

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/03/2010

Thông tư liên tịch 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 03/03/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.