List/Grid

Tag Archives: 27/2008/QH12

Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008

Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc Hội khóa XII ban hành