List/Grid

Tag Archives: 27/12/2007

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007

Nghị định số 189/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công thương.