List/Grid

Tag Archives: 27/10/2007

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ  chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức.
Nghị định số 157/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 157/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007

Nghị định số 157/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/10/2007 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.