List/Grid

Tag Archives: 26/2010/TT-BGDĐT

Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010

Thông tư số 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010

Thông tư 26/2010/TT-BGDĐT ngày 27/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.