List/Grid

Tag Archives: 25/2010/TT-BTC

Thông tư số 25/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BTC ngày 25/02/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 25/02/2010 Quy định nội dung chi ngân sách nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.