List/Grid

Tag Archives: 25/2010/TT-BGDĐT

Thông tư số  25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010

Thông tư số  25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học.