List/Grid

Tag Archives: 24/2009/QĐ-UBND

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009

Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 06/03/2009 do UBND TP Cần Thơ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.