List/Grid

Tag Archives: 24 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010

Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010

Thông tư số 24 /2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010 do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2004 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.