List/Grid

Tag Archives: 23/2009/TT-BTC

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009

Quyết định số 562a/QĐ-BTC ngày 20/03/2009 do Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn việc đính chính Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009

Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí