List/Grid

Tag Archives: 23/2008/QĐ-BYT

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/07/2008

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/07/2008

Ngày 07 tháng 07 năm 2008 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị.