List/Grid

Tag Archives: 23/2002/nđ-cp

Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

Nghị định số 23/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 23/2002/nđ-cp ngày 21 tháng 3 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh quảng ngài nhiệm kỳ 1999-2004