List/Grid

Tag Archives: 23/2000/NĐ-CP

Nghị định số 23/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 23/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 23/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh đưa cây Thảo quả ra ngoài nhóm IIA của Danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/01/1992 của Hội Đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)