List/Grid

Tag Archives: 21/TT-UB

Nghị định số 42/2002/NĐ-CP

Nghị định số 42/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 42/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh bình phước nhiệm kỳ 1999-2004.